Skip to main content

V minulom článku zo série separovanie špeciálneho odpadu sme sa venovali elektroodpadu a radám, ako s ním naložiť. V dnešnej časti sa budeme venovať stavebnému odpadu – opäť zložitejšej problematike, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Úvodom musíme podotknúť, že existujú dva pojmy, ktoré popisujú a upravujú nakladanie so stavebným odpadom, a to drobný stavebný odpad a stavebné odpady a odpady z demolácií. Aký je medzi nimi rozdiel, kam s nimi a ako sa ich bezpečne zbaviť?

Drobný stavebný odpad

Pod týmto označením rozumieme odpad, ktorý vyprodukujeme prácami okolo domu, chaty, záhrady, pri stavbe plotu, resp. stavbách, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obce a nevyžaduje sa stavebné povolenie.

Drobný stavebný odpad spadá pod odpad komunálny, a teda končí na skládkach. Bohužiaľ, mnohokrát na čiernych, pretože sa nájdu ľudia, ktorí nie sú ochotní odniesť odpad na zberný dvor, keďže sa za odovzdanie odpadu platí poplatok- sadzba sa líši naprieč obcami a mestami. Cena za kilogram sa pohybuje zhruba okolo 0,015 EUR (Veľký Meder) až 0,078 EUR (Bratislava).

Drobný stavebný odpad musí byť inertný – čo to znamená?

Pri drobnom stavebnom odpade je nutné myslieť na to, že aby mohol byť vyhodený do komunálneho zmesového odpadu, musí byť inertný, čo podľa vyhlášky znamená: „Odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.“

Vo všeobecnosti môžeme zarámcovať, že pod DSO (skratka pre drobný stavebný odpad) patria:

betón,

tehly (pálené, nepálené), ako aj škridle či rôzne ďalšie výrobky z hliny,

obkladačky, dlaždice a keramika, ktoré sa vyprodukujú najmä pri rekonštrukciách kúpeľní, krbov, podláh a pod.

a zmes všetkých spomenutých komodít.

Všetko sú to odpady inertné, bez obsahu nebezpečných látok, preto ich pri menšom množstve môžete vyhodiť buď do koša so zmiešaným odpadom, alebo odniesť na zberný dvor, ak sa jedná o väčšie množstvo stavebného odpadu. Podmienkou na odovzdanie v zbernom dvore je, že odpad musí byť vytriedený (napr. ak obsahuje stavebné drevo, musí byť oddelené). Nevytriedený odpad alebo odpad obsahujúci škodlivé a nebezpečné látky (azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a chemikálií, žiarovky, elektrospotrebiče..) od vás neprevezmú.

Nerobte kompromis medzi vysokou kvalitou a ekológiou: podsedáky vyrobené z odolných zvyškových materiálov.

Ušite mi ich na mieru

Čo robiť, ak je súčasťou drobného stavebného odpadu nebezpečná látka?

Nebezpečným stavebným odpadom, ktorý si vyžaduje azda najväčšiu opatrnosť pri jeho odstraňovaní, sú azbestové škridle, ktoré ako odpad vznikajú pri rekonštrukciách striech. Tie v žiadnom prípade nenoste na zberný dvor, ani ich nevyhadzujte do komunálu a už vôbec nie do prírody. Nemali by ste s nimi manipulovať vôbec – na odstránenie a odvezenie azbestu musí byť privolaný odborník, teda výlučne osoba, ktorá je na takúto činnosť oprávnená (zoznam je zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva).

Stavebné odpady a odpady z demolácií – druhý pojem, s ktorým operuje zákon o odpadoch

Rozdiel oproti vyššie popísanému DOS je najmä v označení, t.j. skôr v byrokratickej či legislatívnej stránke veci: kým DOS sa označuje v katalógu odpadov ​​20 03 08 ako ostatný odpad, stavebné odpady a odpady z demolácií sú súčasťou skupiny 17. Tá sa ďalej člení a vetví, a jednou z podskupín sú práve aj odpady, ktoré patria pod drobný stavebný odpad, no v tejto kategorizácii sú zahrnuté už aj ich kombinácie s nebezpečnými látkami.

Ďalej sem patria:

  • drevo,
  • sklo a plasty,
  • bitúmenové zmesi,
  • uhoľný decht a dechtové výrobky,
  • kovy (vrátane ich zliatin),
  • zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch),
  • kamenivo a materiál z bagrovísk,
  • izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest,
  • stavebný materiál na báze sadry,
  • a iné odpady z demolácií a stavieb.

Tip: Veľmi prehľadne je kategória popísaná na stránke enviro.sk.

Komunikácie – pravidlo opätovného zhodnotenia

Zodpovedná osoba, t.j. osoba ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. V minulosti bolo podmienkou materiálovo zhodnotiť všetky stavebné odpady. Materiály, ktoré sa nedajú opätovne použiť je potrebné vhodne vyseparovať podľa inštrukcií uvedených vyššie v článku.

Prihláste sa na odber newslettra

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách zo sveta upcyclingu a ako darček od nás navyše získate zľavu 5% na Váš prvý nákup našich produktov.

 

Spracovávam...

Ďakujeme Vám za prihlásenie!

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Receive regular information about news from the world of upcycling and as a gift, you will also receive a 5% discount on the purchase of our products.

Please wait...

Thank you for sign up!

Zanechajte komentár