Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti upcycle  s.r.o., so sídlom Nitrianska Blatnica 493, 95605 Nitrianska Blatnica, Slovensko, IČO: 50765485, DIČ: 2120480142, IČ DPH: SK2120480142, zapísanú v Obchodnom registri Okresného  súdu Nitra, oddiel: Sro , Vložka číslo: 42842/N, e-mail: info@upcycle.sk (ďalej aj ako  “predávajúci”) a kupujúceho.  

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.upcycle.sk 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom  internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej  aj ako „kupujúci“). 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci  súhlas s týmito obchodnými podmienkami. 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru: tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24 

 1. OBJEDNÁVKA 

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho,  mailom cez objednávkový formulár. 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane  spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a  predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú  adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH,  názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu  predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci  obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s  výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). 

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho  a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24  hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú  dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je  objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania  tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu  písomnou formou. 

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku  zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu  naspäť bankovým prevodom. 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná  objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky  predávajúcim prostredníctvom e-mailu.  

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito  obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky  kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň  odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na  internetovej stránke.  

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej  ceny.  

 1. DODACIE PODMIENKY 

3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru  bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Termín dodania pre produkty skladom u predávajúceho prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS v pracovných dňoch od pondelka do piatka – na Slovensku zvyčajne do 24 hodín od odoslania. Cena dodania kuriérom GLS je 4,90 €, osobný odber na adrese predávajúceho je zdarma.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 20 dní od dátumu  overenia objednávky. 

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k  dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. 

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ 

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a  dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. 

4.2. Kupujúci uhrádza platbu online elektronickou platbou prostredníctvom platobnej brány Besteron, priamym prevodom na účet predávajúceho alebo v hotovosti pri prevzatí zásielky. Cena za platbu online alebo prevodom na účet predávajúceho je 0 €.

4.3. V prípade platby na dobierku pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a cenu  dobierky. Cena dobierky je stanovená vo výške 1,20 €.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode  predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.  

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní  objednávky. 

 1. PREBRANIE TOVARU 

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na  objednávke. 

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a  kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný  bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou  spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické  porušenie tovaru nebudú akceptované. 

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších  peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby  prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má  kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady  bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako  tovar predávajúceho. 

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar  a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. 

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia  kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní  odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou,  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej  lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. Formulár pre odstúpenie od kúnej zmluvy sa nachádza na tomto odkaze. 

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom  musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na  obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci  súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o  odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. 

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. 

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť  a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý  kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí rovnakým spôsobom, akým zaplatil a to aj na platobnú kartou, prípadne iným vopred dohodnutým spôsobom na základe vzájomnej dohody. Kupujúci má povinnosť do 14 od odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar späť predávajúcemu.

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných  prípadoch: 

 1. a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so  súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 
 2. b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od  pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť 
 3. c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých  požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť 

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť  ak: 

 1. a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať 
 2. b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru 
 3. c) vystavená cena tovaru bola chybná 

 

7. ZÁRUKA A SERVIS 

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch  vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru. 

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre  plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora  ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v  rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné  len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci  povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar  čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu,  faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa  kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. 

7.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením  výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou,  nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu  montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou 

osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym  zaobchádzaním. 

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť  predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe  týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje  kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s  týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.  

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za  ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku  nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,  za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi  predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej  republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to  

celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti  príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. 

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o  ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o  ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení  neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z  neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo  Občianskeho zákonníka. 

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie,  najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre  obe zmluvné strany. 

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie  prostredníctvom internetového obchodu www.upcycle.sk sú zhromažďované,  spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č.  122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním  jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej  komunikácie s kupujúcim. 

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane  ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich  žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú  osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely  doručenia tovaru.  

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je  udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým  prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo  elektronicky na e-mail info@upcycle.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie. 

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je  spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,  že predávajúci porušil jeho práva. 

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej  odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho  riešenia sporu (ďalej len „ARS“).  

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a  kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust.  § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh  na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k  tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. 

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne  však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému  z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a  miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na  internetových stránkach:  

ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf 

Dátum poslednej aktualizácie 12. 1. 2022