Skip to main content

Štatút súťaže na Instagram/Facebook profile Upcycle.sk – @upcycle.sk (22/10)

Názov súťaže: Jesenná súťaž 2022

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Instagram/Facebook profile Upcycle.sk (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Upcycle s.r.o., so sídlom Nitrianska Blatnica 493, 956 05 Nitrianska Blatnica, IČO: 50765485 (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

II
Účel súťaže
1) Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
2) Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagramovom a Facebookovom profile Upcycle.sk.

III
Trvanie súťaže
1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Instagramovom/Facebookovom profile Upcycle.sk.

IV
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

V
Priebeh súťaže
1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo označením profilu tlačidlom „Sledovať“, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo vložením jednej fotografie, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

3) V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch alebo vloží viacero fotografií pod daný súťažný príspevok, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

4) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

5) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

6) Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

7) Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.

VI
Výhra a jej odovzdanie
1) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.
2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to jednak verejnou informáciou na profile vyhlasovateľa a tiež priamou správou na sieti Instagram, alebo Facebook. V prípade, ak výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia s výhrou, nebude reagovať alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
3) O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej správy.
4) Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
5) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII
Osobitné ustanovenia
1) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Instagram a Facebook profile alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
4) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
6) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
7) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Instagram a Facebook profile Upcycle.sk
9) Spoločnosti Facebook a Instagram súťaž neorganizujú, ani ju nijako nepropagujú či nesponzorujú-.
10) Spoločnosti Facebook a Instagram nemajú voči účastníkom súťaže žiadne záväzky.

VIII
Ochrana osobných údajov
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Instagram/Facebook profile Upcycle.sk. v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
2) Účastník súťaže má práva podľa toho zákona t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX.
Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút je zverejnený online na webe www.upcycle.sk, pričom odkaz naň je zverejnený v popise súťažného príspevku, a zároveň je uložený u vyhlasovateľa súťaže.
2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

V Nitrianskej Blatnici, dňa 20.10.2022